สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ประกาศเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการกล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 ตา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจังหวัดสุรินทร์ 17 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 14-10-2564 125 ดาวน์โหลดเอกสาร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ประกาศเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการกล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 ตา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจังหวัดสุรินทร์ 17 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding